• Klauzula RODO

    • KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

    • Informujemy, że:
     1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku, przy ul. Pułaskiego 7, zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
     2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@nukleonik.pl
     3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty
     z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm. oraz Prawa Oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r. z późn. zm. i nie będą udostępniane podmiotom
     innym, niż uprawnione na mocy przepisów prawa,
     4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).
     5. Podanie danych zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny;
     6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
     7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
     8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
     9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

      

     Dyrektor Szkoły
     mgr inż. Monika Chudek

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
   • sekretariat@nukleonik.pl
   • 22 779 30 70
   • 22 779 30 79 wew. 55
   • ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock Poland
   • https://www.facebook.com/nukleonik
   • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - piątek: godz. 7:30 - 15:30
 • Galeria zdjęć

   brak danych