• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności Serwis internetowy Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku

     Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwis internetowy Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku.

     • Data publikacji strony internetowej:
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych lub są one niepełne
     • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, tłumaczeń migowych ani opisów alternatywnych
     • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
     • nie jest możliwe wyłączenie automatycznego przesuwania się obrazów
     • formularza kontaktowego nie można przesłać bez użycia przycisku przesyłania
     • nie jest dostępna nazwa dla niektórych linków do obrazów
     • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
     • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki
     • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
     • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
     • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki
     • na wielu stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu

     Wyłączenia

     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
     • niektóre pliki na stronie są niedostępne m.in. dlatego, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, pochodzą z różnych źródeł, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia:
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Białek.
     • E-mail: sekretariat@nukleonik.pl
     • Telefon: 227793070

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku
     • Adres: ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock
     • E-mail: dyrektor@nukleonik.pl
     • Telefon: 227793070

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Opis dostępności wejścia do budynku

     Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony północno-zachodniej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Jedno z nich zaopatrzono w podjazd dla niepełnosprawnych. Do drugiego wejścia prowadzą tylko schody. Istnieje jeszcze trzecie wejście od strony wschodniej, prowadzące na boisko szkolne.

     Przed wejściami do szkoły oraz hali sportowej nie ma głośników systemu naprowadzającego.

     Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i pomieszczeń

     W starej części istnieją 3 kondygnacje, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Stara część szkoły nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenie na parterze. Nowa część obejmuje parter, I piętro, na które prowadzą schody dwuetapowe. Parter starej części szkoły jest połączony korytarzem prowadzącym do nowej części szkoły. Wejście do nowego budynku zaopatrzone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Sala gimnastyczna znajduje się na parterze i jest dostępna dla każdego. Windy w budynku szkoły brak.

     Sekretariat szkoły znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego. Do każdej osoby z niepełnosprawnością po zgłoszeniu się do sekretariatu zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.

     Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

     Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

     Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

     Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony północnej i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły, gdzie jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Można łatwo dostać się do tej części szkoły.

     Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

     Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem /asystującym.

     Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

     W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

     Informacje dodatkowe

     Ułatwienia

     Ułatwienia

     • na stronie znajduje się możliwość zmiany wielkości czcionki dla części zawartości serwisu internetowego
     • na stronie znajduje się możliwość zmiany kontrastu dla części zawartości serwisu
     • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

     Skróty klawiaturowe

     • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     Inne informacje i oświadczenia

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

     Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

     W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

     Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
   • sekretariat@nukleonik.pl
   • 22 779 30 70
   • 22 779 30 79 wew. 55
   • ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock Poland
   • https://www.facebook.com/nukleonik
   • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - piątek: godz. 7:30 - 15:30
 • Galeria zdjęć

   brak danych